link หางาน

Jobtopgun

เนื้อหา

ผลงานทางวิชาการ


ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทงไฟยักษ์ประจำปี  2549  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2549 ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ  ร.9  (บุ่งตาหลัว) จ.นครราชสีมา

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทงไฟยักษ์ประจำปี  2550 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ  ร.9  (บุ่งตาหลัว) จ.นครราชสีมา
ได้รับรางวัลสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน  สถานศึกษาพอเพียง 2553
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2554  ระหว่างวันที่ 8 –11 กุมภาพันธ์ 2555  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท  4  สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 8 –11 กุมภาพันธ์ 2555  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้รับรางวัลกิจกรรมทดสอบกำลังใจดีเด่น ระดับเหรียญทองแดง งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 17  ระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
ได้รับรางวัลงานบริการชุมชน R-Service ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 17  ระหว่างวันที่  23 –29 มีนาคม  2556  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  ผลงานสิ่งประดิษฐ์  หวดประหยัดพลังงาน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  22 –23 พฤศจิกายน  2555  ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  ผลงานสิ่งประดิษฐ์  หวด 2012  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  22 –23 พฤศจิกายน  2555  ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
ได้รับรางวัลดีเด่น  หน่วยองค์การนักวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันที่ 10 –14 ธันวาคม  2555  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา