link หางาน

Jobtopgun

คำสั่ง วก.ชุมพวง (เก่า)

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ  ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมุดประจำตัวประเมินพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาติดตามผู้เรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลสวัสดิการด้านอาหาร ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ  ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารงานศูนยืบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศและติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมพันธ์พบผู้ปกครองภายใต้โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียน
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาตรวจประเมิน เพื่อรับการประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดอาชีวะสูงวัย  อาชีวะเพื่อสตรี  ผู้ต้องขัง  ค่ายทหาร  อปท. ภายใต้โครงการขายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตร ระยะสั้น  เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบ้านพักวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันสำคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วันวิสาขบูชา) ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาชีวะอาสา "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย เทศกาลสงกานต์ ปี 2558"
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหาออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ให้บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงเดินทางไปราชการ
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ส่วนที่ จำนวน มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 2 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้)
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำโครการอบรม การเขียนแผนจัดการเรียนรู้มุ่งสมรรถนะอาชีพ ฯ
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน)
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามและควบคุมดูแลกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางเรียนตารางสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามดูแลกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำปฏิทิน ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดบ้านพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาที่ยากจน ประปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดสิ่งประดิษฐืครรุ่นใหม่
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Merry Cristmas and Happy New Year