link หางาน

Jobtopgun

เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-เก่า

icon blueประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประชาพิจารย์(ฉบับร่าง)ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ Central Lab เครื่องจักร CNC และเครื่องมือพื้นฐาน พร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน จำนวน 1 ชุด พ.ศ. 2560

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาศรายชื่อชนะการเสนอราคา
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง สอบราคาซื้อ (แบบมีเงื่อนไข)ครุภัณฑ์ชุดฝึกออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 แผ่นที่ 3 
เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 แผ่นที่ 2 
เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 แผ่นที่ 1 
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาสผลสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558 ในระยะสามเดือนแรก
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาสผลสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558 ในระยะสามเดือนแรก
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาสผลสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558 ในระยะสามเดือนแรก
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาสผลสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558 ในระยะสามเดือนแรก
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558 ในระยะสามเดือนแรก
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558 ในระยะสามเดือนแรก
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558 ในระยะสามเดือนแรก
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558 ในระยะสามเดือนแรก
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดขอบเขตของงาน(TOR) อาคารศูนย์วิทยบริการ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดขอบเขตของงาน(TOR)งานปรับปรุงโรงอาหารและโรงจอดรถ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดขอบเขตของงาน(TOR)งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดขอบเขตของงาน(TOR)งานปรับปรุงระบบประปา
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดขอบเขตของงาน(TOR)งานปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดขอบเขตของงาน(TOR)งานปรับปรุงอาคาร
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ปีงบประมาณ 2557
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเสนอราคา
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557 
ประชาสัมพันธ์การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ วก.ชุมพวง 

 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ไม่ใช้ในราชการ  จำนวน  4  รายการ ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2556 

 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง สอบราคาซื้อชุดโปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์ และชุดฝึกนิวเมติกส์เบื้องต้น  

ประกาศประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สาขาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2556  

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมเครื่องทำสำเนาอนาล็อกและดิจิตอลจำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท