หน่วยงานภายใน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   

  

 

ผู้อำนวยการ

ดร.สุทธิพล  พลศรีพิมพ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

สำหรับผู้ดูแล