link หางาน

Jobtopgun

คณะผู้บริหาร

ดร.สุทธิพล  พลศรีพิมพ์

ผู้อำนวยการฯ

r worawaran
ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  พรมทา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางวรวลัญช์  ใจปัน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
vichain
นายจักรกฤษณ์  ทิพเลิศ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
นายวิเชียร  ชำนาญกิจ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา