คณะผู้บริหาร

ดร.สุทธิพล  พลศรีพิมพ์

ผู้อำนวยการฯ

                                                 

 

 

vichain
ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  พรมทา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายวิเชียร  ชำนาญกิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

   

                                    r worawaran

นายจักรกฤษณ์  ทิพเลิศ                                     นางวรวลัญช์  ใจปัน
   รองผู้อำนวยการ                                           รองผู้อำนวยการ
         ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                      ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา