link หางาน

Jobtopgun

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์


แนวข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ V-NET

ข้อมูลการใช้ในการทดสอบ V-Net

ตัวอย่าง กระดาษในการทำข้อสอบ v-net 
กระดาษคำตอบวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง แบบฝน 100 ข้อ

ฉบับที่ 1 ความรู้พื้นฐานทั่วไป 
ชุดที่ 1 รหัสวิชา 51 ทุกประเภทวิชา/สาขาวิชา
01 – ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 
02 – ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1 
03 – วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
04 – คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
05 – วิถีธรรมวิถีไทย 
06 – พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 
07 – ความรู้เรื่องอาชีพในประเทศไทย 
08 – ความรู้เรื่อง 
09 – สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้

แนวข้อสอบเก่า อาจจะอยู่ในกลุ่ม 09
อ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์ 
ตรรกะ ความมีเหตุมีผล 

ฉบับที่ 2 ความรู้วิชาชีพพื้นฐาน 
รหัสวิชา 5411 – 5483 เลือกสอบตามสาขาวิชาที่เรียน
ชุดที่ 6 รหัสวิชา 5415 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานแกนร่วมหลักสูตร
10 – คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
11 – การเงินส่วนบุคคล 
12 – พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
13 – ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

ส่วนที่ 2 ความรู้พื้นฐานแกนร่วมประเภทวิชา
14 – อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
15 – เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
16 – ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

ส่วนที่ 3 ความรู้พื้นฐานแกนร่วมเฉพาะสาขา
28 – วงจรไฟฟ้า
29 – เครื่องวัดไฟฟ้า
30 – อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ข้อสอบ V-NET ปีการศึกษา 2553 
ข้อสอบ V-NET ปีการศึกษา 2553 (หมวดวิชาสามัญ)
ข้อสอบ V-NET ปีการศึกษา 2553 (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) 
เฉลยข้อสอบ V-NET ปีการศึกษา 2553 (หมวดวิชาสามัญ , ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม) 

แนวข้อสอบ pre v-net
แนวข้อสอบ Pre V-net วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ระดับ ปวช.
แนวข้อสอบ Pre V-net วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับ ปวช.
แนวข้อสอบ Pre V-net วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 ระดับ ปวช. 
แนวข้อสอบ Pre V-net วิชาวิถีธรรมวิถีไทย ระดับ ปวช. 
แนวข้อสอบ Pre V-net วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ระดับ ปวช.
แนวข้อสอบ Pre V-net วิชาความรู้เรื่อง ICT ระดับ ปวช. 
แนวข้อสอบ Pre V-net วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ระดับ ปวช.
แนวข้อสอบ Pre V-net วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ระดับ ปวส.
แนวข้อสอบ Pre V-net วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต ระดับ ปวส. 
แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับ ปวช. 

รวมข้อสอบPre V-Net ทุกรายวิชา

หมายเหตุ ขออภัย !!! รายวิชาที่ยังไม่สามารถกดดูได้ ถ้ามีข้อมูลจะนำมาลงให้โดยเร็วที่สุด !!!
อ้างอิง  จากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม