ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากรตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2558

แผนภูมแสดงจำนวนบุคลากรตั้งแต่ปี 55-58

 

ผู้อำนวยการ

ดร.สุทธิพล  พลศรีพิมพ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

สำหรับผู้ดูแล