link หางาน

Jobtopgun

ประวัติวิทยาลัย

 

      ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขยายโอกาสทางสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาอาชีวศึกษาระยะที่ 7 เพื่อยกระดับฐานะการศึกษาของระดับเยาวชนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น  กล่าวคือ รองรับนักเรียนระดับมัธยมตอนต้น (ม.3) ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในด้านอาชีวศึกษาอีกทั้งยังเป็นการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพต่างๆ อันเป็นการรองรับภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวดังนั้นในนามรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึงได้รับประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

         ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยสังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษาและได้มอบหมายให้ นายรวม ชินานุปกรณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ทำหน้าที่ผู้ประสานงานการจัดตั้งวิทยาลัย ในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้รับอนุญาต ให้ใช้พื้นที่จำนวน 150 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ 5 ถนนพิมาย-ชุมพวง (2175) ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ระยะห่างจากจังหวัด 100 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอชุมพวง 3.5 กิโลเมตร โดยใช้พื้นที่ของค่ายลูกเสืออำเภอชุมพวง ในปัจจุบัน กรมธนารักษ์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้วในปีการศึกษา2541 

     วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้เปิดทำการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ประเภทวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของท้องถิ่นโดยรับนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 เข้าศึกษาต่อในวิชาชีพพื้นฐานหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานยานยนต์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนสถานศึกษาตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพราะสถานศึกษาสามารถเปิดสอนได้ตามความต้องการของบุคลในท้องถิ่น ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรเต็มเวลาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นการเตรียมกำลังในระดับช่างฝีมือและช่างเทคนิค เพื่อรองรับการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพที่ตนเองสำเร็จมาเป็นอย่างดีเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ตลอดทั้งภาคตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได้และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุขดังปรัชญาของสถานศึกษา