Tuesday, 19 Jun 2018
 
 


แผนผังวิทยาลัย PDF Print E-mailหมายเลข 1  อาคารอำนวยการ
หมายเลข 2  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น
หมายเลข 3  อาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น
หมายเลข 4  อาคารเรียนชั่วคราว (ปัจจุบันใช้เป็นบ้านพักครู)
หมายเลข 5  อาคารหอประชุม - โรงอาหาร
หมายเลข 6  อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว
หมายเลข 7  บ้านพักผู้บริหาร
หมายเลข 8  บ้านพัก 4 ยูนิต
หมายเลข 9  ป้อมยาม
หมายเลข 10  อาคารอำนวยการหลังใหม่
หมายเลข 11  โรงจอดรถนักเรียน
หมายเลข 12  ฐานพระวิษณุกรรม
หมายเลข 13  
โรงจอดรถครู