Monday, 19 Feb 2018
 
 


หลักสูตรที่เปิดสอน PDF Print E-mail

ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงจัดการเรียนการสอน 2 ระดับดังนี้

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาเรียน3ปีรับผู้จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าแบ่งเป็น2ประเภทวิชาคือประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทช่างอุตสาหกรรม

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นนสูง (ปวส.) ใช้เวลาเรียน2ปีรับผู้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแบ่งเป็น2ประเภทวิชาคือประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

โครงสร้างหลักสูตร


ดูคำอธิบายรายวิชาที่นี่