Tuesday, 19 Jun 2018
 
 


ประวัติวิทยาลัย PDF Print E-mailตามที่รัฐบาลมีนโยบายขยายโอกาสทางสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาอาชีวศึกษาระยะที่ 7 เพื่อยกระดับฐานะการศึกษาของระดับเยาวชนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น  กล่าวคือ รองรับนักศึกษาระดับมัธยมตอนต้น (ม.3) ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในด้านอาชีวศึกษาอีกทั้งยังเป็นการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพต่างๆ อันเป็นการรองรับภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวดังนั้นในนามรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้รับประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา 

ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2540โดยสังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษาและได้มอบหมายให้ นายรวม ชินานุปกรณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ทำหน้าที่ผู้ประสานงานการจัดตั้งวิทยาลัย ในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้รับอนุญาต ให้ใช้พื้นที่จำนวน 150 ไร่ ตั้งอยู่เลขที95 หมู่ 10 ถนนพิมาย-ชุมพวง (2175) ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ระยะห่างจากจังหวัด 100 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอชุมพวง 3.5 กิโลเมตร โดยใช้พื้นที่ของค่ายลูกเสืออำเภอชุมพวง ในปัจจุบัน กรมธนารักษ์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้วในปีการศึกษา2541 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้เปิดทำการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และประเภทวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของท้องถิ่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 เข้าศึกษาต่อในวิชาชีพพื้นฐานหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช) จะเปิดสาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานยานยนต์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขางานการบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนสถานศึกษาตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพราะสถานศึกษาสามารถเปิดสอนได้ตามความต้องการของบุคลในท้องถิ่น ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรเต็มเวลาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ซึ่งเป็นการเตรียมกำลังในระดับช่างฝีมือและช่างเทคนิค เพื่อรองรับการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพที่ตนเองสำเร็จมาเป็นอย่างดีเป็นที่ยอมรับบุคคลทั่วไป ทั้งด้านตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได้และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุข ดังปรัชญาของสถานศึกษา