Monday, 18 Jun 2018
 
 


Login Form
 สรุปผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแน่งครู

ประกาศรับสมัคร-ครูไฟฟ้ากำลัง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานราชการ สาขาวิชาสังคม 


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการ สาขาวิชาสังคม  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งครูจ้างสอน  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู แผนกวิชาช่างยนต์ 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (แก้ไข) 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งครู
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้และความถนัดวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะครูสามารถโหลดแบบฟอรมต่างๆ ที่ใช้ในงานประกันคุณภาพได้ที่นี่
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ประจำปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียน
แบบฟอร์มการส่งรายชื่อ นักศึกษาเพื่อคัดเลือกโควตาในระดับ ปวส.
แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. และ ปวส. กรณีพิเศษ (โควตา)
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีชีพชุมพวงประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง กรณีพิเศษ (โควตา)ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งครู
ประชาสัมพันธ์ คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ  สามารถโหลดแบบฟอร์มที่นี่ 
ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกความดี สามารถโหลดแบบฟอร์มที่นี่ 
ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะครูใช้แบบฟอร์มในการทำตารางเรียนตารางสอน 2/2558 สามารถโหลดแบบฟอร์มที่นี่
ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะครูใช้แบบฟอร์มประเมินพฤติกรรผู้เรียน สามารถโหลดแบบฟอร์มที่นี่
ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะครูใช้แบบฟอร์มกรอกคะแนนจิตพิสัย สามารถโหลดแบบฟอร์มที่นี่
แจ้งการหยุดเรียนและสอนชดเชย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง การปิดเรียนกรณีพิเศษและเปิดการเรียนการสอนชดเชย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะครูใช้แบบฟอร์มรายงานปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองแผนกวิชา (SAR) สามารถโหลดแบบฟอร์มที่นี่
ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะครูใช้แบบฟอร์มรายงานปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(SAR)  สามารถโหลดแบบฟอร์มที่นี่
ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะครูใช้แบบฟอร์มในการทำตารางเรียนตารางสอน 1/2558 สามารถโหลดแบบฟอร์มที่นี่
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง แบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงระดับชั้น ปวส. ประจำปีการศึกษา 2558
ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะครูที่ทำการส่งแผนประจำภาคเรียนที่ 2/2557 สามารถโหลดแบบฟอร์มที่นี่
กำหนดการโครงการ Merry cristmas & Happy new year
แจ้งกำหนดการกิจกรรมวันพ่อ 2557 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช ปี 2557 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประจำปีการศึกษา 2557 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ประจำปีการศึกษา 2557 
ประชาสัมพันธ์ ขอให้แผนกวิชาและ แต่ละงานดำเนินการจัดทำปฏิทิน ประจำปีการศึกษา 2557 ส่งข้อมูลบันทึกเป็นไฟล์ไปยังงานแผน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  ภายในวันที่  5 มีนาคม สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ ประชาสัมพันธิ์ แจ้งกำหนดส่งรายงานควบคุมภายใน แบบ ปย.1,แบบ ปย.2 ของแต่ละงาน/สาขาวิชา
ให้ส่งในวันที่  1 พ.ย. 56

ประชาสัมพันธิ์ ในการเขียนโครงการเพื่อเข้าแผนปฏิบัติการ ปี 2557 สามารถโหลดแบบฟอร์มที่นี่ 

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา สำหรับนักเรียน (v-cop) นักเรียนนักศึกษา สามารถดูวิธีการใช้งานได้ที่นี่ 

ประกาศ : แจ้งนักเรียนนักศึกษา สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่นี click 

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก
ให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง 

โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แจ้งครูที่ปรึกษาให้รวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่กรอกข้อมูล v-cop ส่งภายในวันศุกร์ที่ 21 มถุนายน นี้  

ศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน (วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง) เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  044-487181, 044-487180

ประชาสัมพันธิ์ช่องทางการเผยแพร่ข่าวและกิจกรรมของทางงวิทยาลัยอีกหนึ่งชอ่งทาง
สามารถเข้ารับชมได้ที่ facebook ของวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่ 
 ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประชาพิจารย์(ฉบับร่าง)ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ Central Lab เครื่องจักร CNC และเครื่องมือพื้นฐาน พร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน จำนวน 1 ชุด พ.ศ. 2560
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาศรายชื่อชนะการเสนอราคา
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง สอบราคาซื้อ (แบบมีเงื่อนไข)ครุภัณฑ์ชุดฝึกออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 แผ่นที่ 3
เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 แผ่นที่ 2
เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 แผ่นที่ 1
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาสผลสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558 ในระยะสามเดือนแรก
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาสผลสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558 ในระยะสามเดือนแรก
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาสผลสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558 ในระยะสามเดือนแรก
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาสผลสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558 ในระยะสามเดือนแรก
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558 ในระยะสามเดือนแรก
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558 ในระยะสามเดือนแรก
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558 ในระยะสามเดือนแรก
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558 ในระยะสามเดือนแรก
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดขอบเขตของงาน(TOR) อาคารศูนย์วิทยบริการ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดขอบเขตของงาน(TOR)งานปรับปรุงโรงอาหารและโรงจอดรถ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดขอบเขตของงาน(TOR)งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดขอบเขตของงาน(TOR)งานปรับปรุงระบบประปา
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดขอบเขตของงาน(TOR)งานปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดขอบเขตของงาน(TOR)งานปรับปรุงอาคาร
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ปีงบประมาณ 2557
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเสนอราคา
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557 
ประชาสัมพันธ์การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ วก.ชุมพวง 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ไม่ใช้ในราชการ  จำนวน  4  รายการ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2556 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง สอบราคาซื้อชุดโปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์ และชุดฝึกนิวเมติกส์เบื้องต้น 

ประกาศประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สาขาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2556 

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมเครื่องทำสำเนาอนาล็อกและดิจิตอลจำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท
 


คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ  ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมุดประจำตัวประเมินพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาติดตามผู้เรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลสวัสดิการด้านอาหาร ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ  ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารงานศูนยืบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศและติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมพันธ์พบผู้ปกครองภายใต้โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียน
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาตรวจประเมิน เพื่อรับการประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดอาชีวะสูงวัย  อาชีวะเพื่อสตรี  ผู้ต้องขัง  ค่ายทหาร  อปท. ภายใต้โครงการขายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตร ระยะสั้น  เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบ้านพักวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันสำคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วันวิสาขบูชา) ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาชีวะอาสา "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย เทศกาลสงกานต์ ปี 2558"
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหาออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง ให้บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงเดินทางไปราชการ
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ส่วนที่ 1 จำนวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 2 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้)
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำโครการอบรม การเขียนแผนจัดการเรียนรู้มุ่งสมรรถนะอาชีพ ฯ
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน)
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามและควบคุมดูแลกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางเรียนตารางสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามดูแลกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำปฏิทิน ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดบ้านพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาที่ยากจน ประปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดสิ่งประดิษฐืครรุ่นใหม่
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Merry Cristmas and Happy New Year
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558